Lưu trữ theo thẻ: Lê Anh Hùng

Chính phủ và chính sách


2011-10-11

Nhiều chính sách của chính phủ hiện nay đang thực sự phá hoại nền kinh tế Việt Nam, khiến cho thị trường hỗn loạn, tạo ra sự bất công ngày càng sâu sắc trong xã hội, còn kẻ thù của chúng ta thì lại vui mừng.

RFA PHOTO

Người dân đồng bằng sông Cửu Long đang phơi lúa. Ảnh chụp tháng 4 năm 2011.

Đọc tiếp Chính phủ và chính sách